Vekstikas målsetting ved et hvert tiltak er at familien skal nyttiggjøre seg veiledning slik at samspill og kommunikasjonen bedres gjennom tryggere tilknytning. Foreldrene skal mestre å gi barna sine den utviklingsstøtten de trenger og omsorgsituasjonen til barna skal være god nok. I tillegg arbeides det for å styrke foreldrefunksjonene og at foreldrene gjenvinner sin posisjon gjennom ny refleksjon og praktiske øvelser. Familiearbeid omfatter tiltak rettet mot familien som helhet eller enkeltpersoner i familien.

Noe av profesjonaliteten til terapeutene i Vekstika er å være sensitiv for hver enkelt i familien og vurdere hva som vil være hensiktsmessige rammer for akkurat denne familien. Tilnærming og metodevalg vil styres ut i fra familiens utfordringer, barnets alder, familiens problematikk og ressurser, deres vilje til samarbeid, personlighet og evne til å tilegne seg læring.

Barnets beste er alltid i fokus. Familiene vi samarbeider med skal møtes med varme åpenhet, respekt, empati og verdighet. Disse verdiene veier tungt hos oss i Vekstika og gjenspeiles i hvilke teoretiske retninger som inspirerer oss innen familiesamarbeid.

Vekstika arrangerer sommerferietur for mange av barna og familiene vi samarbeider med, både dagsturer og turer over flere dager. Vekstika mener at slike sommerferieturer er av stor verdi. Foruten å gi barnet eller ungdommen og foreldre en hyggelig og annerledes opplevelse, vil en slik tur gi oss muligheten til å etablere bedre relasjon til barnet gjennom samtaler. I tillegg er det viktig å se hvert enkelt barn i samspill med andre. Observasjoner i forhold til sosial fungering og hvordan hvert av barna opptrer i gruppesettingen, kan gi oss verdifull informasjon i det videre arbeidet i familien.