COS – familiemodellen Circle of Security (eller «Trygghetssirkelen» på norsk) er basert på forskning innen tilknytningsfeltet og er en god metode for å utvikle barnas trygghet, selvregulering og sosiale kompetanse. Manualen for arbeid med trygghetssirkelen går ut på at foreldre får trening i å identifisere barnas behov, deres veiledende og villedende signaler samt å identifisere ulike samhandlingsmønstre mellom barn og foreldre. Målet er å fremme tryggere former for tilknytning mellom foreldre og barn, for på lengre sikt å øke barnas mulighet til å utvikle seg mot mer kompetanse og bedre selvfølelse. Det arbeides også med foreldrenes egen historie og forhold ved egen oppvekst som kan virke begrensende i forhold til blant annet mentalisering av barnet.

Gjennom filming av fremmedsituasjon, har vi kompetanse til å klassifisere barnets tilknytningsmønster i forhold til COS. Vi arbeider etter en manual, samt ser filmer av andre barn og foreldre, for slik å kunne bistå foreldrene til å lese barns signaler bedre. Ved å fremme foreldrenes forståelse av barnets reaksjons- og handlingsmønstre, kan dette bidra til økt trygghet i forhold til hvordan foreldrene kan møte barnet på en ivaretagende og utviklingsfremmende måte.

COS- Parenting er et DVD basert psykoedukativt program som kan administreres overfor foreldre individuelt eller i gruppe over 8 ganger á 2 timer. Det fokuseres på sentrale elementer i tilknytningspsykologien gjennom et ferdig DVD- materiale og grafisk materiale. COS Parenting har til hensikt å lære foreldre hva barn trenger for å utvikle trygg tilknytning, og å hjelpe foreldre til å bli bevisste egne utfordringer i å imøtekomme barnets tilknytningsbehov.