Om oss

Vekstika er en privat virksomhet som arbeider forebyggende med barn, unge og foreldre som av ulike årsaker har behov for hjelp. Våre oppdragsgivere er stat og kommune, samt private.

Utgangspunktet for Vekstika er hjemmebaserte tiltak. Hovedfokus er familiens totale behov. Vi skreddersyr opplegg tilrettelagt den enkelte familie ut fra oppdrag og tiltaksplan.

Vekstika benytter fagpersoner med familieterapeutisk- og barnevernfaglig utdanning og erfaring.


                                

Vekstika er en privat virksomhet som arbeider forebyggende, behandlende og endringsfokusert med barn, ungdom og familier med behov for bistand.

Vekstika arbeider etter oppdrag fra kommunale barneverntjenester, skoler, BUP og private aktører.

Hovedelementene i arbeidet vårt er sammensatt av anerkjente, evidensbaserte metoder og med familiesystemet i tydelig fokus. Vi mener at alle familier har ressurser som kan brukes til å redusere risikofaktorer i barns oppvekst, men vi er også tydelige i våre faglige vurderinger og anbefalinger når barn eller ungdom ikke får tilstrekkelig omsorg hjemme eller har behov som ikke kan dekkes av familien.

Ingar-Sorensen-4.jpg

Kathrine Bache-Wiig

Daglig leder Barnevernspedagog

Kathrine Bache-Wiig er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i Familieterapi og systemisk Praksis. Hun er også sertifisert ART trener og COS P-terapeut, samt påbegynt familiemodellen. Hun er sertifisert til å klassifisere barns tilknytningsmønster ut i fra COS – etter Fremmedsituasjoner.

Kathrine har 20 års erfaring fra barnevernfeltet. Hun har vært medlever og arbeidet i 10 år i Stiftelsen Klokkergården med de yngste rusmisbrukerne i landet. Kathrine har arbeidet i Vekstika i 14 år og vært sentral i oppbyggingen av bedriften både faglige og kulturelt.

Kathrine er en erfaren familieveileder som arbeider målrettet med endring. Hun er opptatt av jentespesifikk problematikk og har nøkkelkompetanse på jenter. Hun er også erfaren i forhold til å kartlegge barns omsorgsituasjon, hvor barnas behov vurderes opp imot foreldrenes omsorgsevne. Hun har gode relasjons og observasjonsegenskaper.

Kathrine har meget god, skriftlig framstillingsevne og skriver tydelige og presise rapporter.

Kjetil Bakke

Barnevernspedagog

Kjetil Bakke er barnevernspedagog med videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis. I tillegg har han videreutdanning i narrativ terapi og ledelse og arbeidsrett. Han er nå under sertifisering av COS familiemodell. Bakke er også COS P terapeut.

Kjetil er allsidig og faglig sterk med bred erfaring fra både barnevern, skole og psykiatri.

Han har over 20 års erfaring innen barnevernfeltet og psykiatri. Innen barnevern har han jobbet ved ulike barnevernsinstitusjoner. Både private og statlige tiltak i alderen 0 til 18 år. Kjetil har også jobbet mange år i Barne- og ungdomspsykiatrien og har en periode fungert som sosial pedagogisk rådgiver på videregående skole. Utover dette har Kjetil vært engasjert innen adopsjonsfeltet og har blant annet de siste ti årene vært kursleder for Barne-ungdoms og familiedirektoratet i forhold til forberedende kurs for adoptivforeldre.

Kjetil er en tålmodig, trygg og rolig person med sine styrker i å bygge relasjoner og hjelpe barn, ungdom, foreldre og familier med endring. Kjetil er god på å inkludere den enkeltes nettverk i sitt arbeide.

 

Ingar-Sorensen-3.jpg
Ingar-Sorensen-6.jpg

Espen Deschington

Vernepleier

Espen Deschington er utdannet vernepleier, sertifisert ART-trener, Cos-P terapeut og har videre utdanning om vold i nære relasjoner, konflikt arbeid og mekling og spillavhengighet og problemskapende dataspilling.

Espen har 10 års erfaring innen barnevernsfeltet og 7 års erfaring innen akutt og subakutt psykiatri. De siste 12 år har Espen jobbet hos Vekstika hvor han har møtt mange ungdommer som mangler motivasjon for å gå på skole, har et rusproblem, atferdsvansker og gjennom motiverende samtaler har han klart å veilede de til å kunne ta andre valg. Espen er god til å veilede på struktur og tydelige rammer hos de familiene som er i behov av det. Espen har lang erfaring med å samarbeide med ulike instanser som skole, politi, BUP, DPS, NAV og andre relevante samarbeidspartnere til de ulike familiene.

 

Signe Maria Løvlie

Sosionom

Signe Maria Løvlie er utdannet sosionom med videreutdanning i klinisk miljøterapi, er godkjent veileder i FO og Cos-P terapeut. Hun har til sammen 16 års erfaring fra arbeid med barn, ungdom og deres familie, blant annet gjennom arbeid ved en privat barnevernsinstitusjon, i barne- og ungdomspsykiatrien, førstelinjetjenesten og med enslige mindreårige asylsøkere.

Signe er en tålmodig, engasjert og kreativ terapeut. Hun er opptatt av å møte mennesket der det er her og nå, har gode relasjonsferdigheter og kommer lett i posisjon med familiene hun samarbeider med. Signe har erfaring fra ambulerende miljøterapi og arbeid etter prinsippene i MST, hun er faglig sterk, målrettet og god på dokumentasjon.

 

Ingar-Sorensen-5.jpg